Free Education For Every Child

Raaamravati Banner

Recent Post

राम शब्द रूप । Ram Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

राम शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमारामःरामौरामाःद्वितीयारामम्रामौरामान्तृतीयारामेणरामाभ्याम्रामैःचतुर्थीरामायरामाभ्याम्रामेभ्यःपंचमीरामात्रामाभ्याम्रामेभ्यःषष्‍ठीरामस्यरामयोःरामाणाम्सप्‍तमीरामेरामयोःरामेषुसम्बोधनहे राम!हे रामौ!हे रामाः! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More

अस्मद शब्द रूप । Asmad Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

अस्मद शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाअहम्आवाम्वयम्द्वितीयामाम्आवाम्अस्मान्तृतीयामयाआवाभ्याम्अस्माभिःचर्तुथीमह्यम्आवाभ्याम्अस्मभ्यम्पन्चमीमत्आवाभ्याम्अस्मत्षष्ठीममआवयोःअस्माकम्सप्तमीमयिआवयोःअस्मासु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती है जिसके व्याकरण …
Read More
Nadi shabd Roop

नदी शब्द रूप स्त्रीलिंगी । Nadi Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

नदी स्त्रीलिंगी शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमानदीनद्यौनद्यःद्वितीयानदीम्नद्यौनदीःतृतीयानद्यानदीभ्याम्नदीभिःचर्तुथीनद्यैनदीभ्याम्नदीभ्यःपन्चमीनद्याःनदीभ्याम्नदीभ्यःषष्ठीनद्याःनद्योःनदीनाम्सप्तमीनद्याम्नद्योःनदीषुसम्बोधननदीनद्यौनद्यः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती है जिसके …
Read More
लता शब्द रूप

लता शब्द रूप । Lata Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

लता शब्दरूप | Lata Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमालतालतेलताःद्वितीयालताम्लतेलताःतृतीयालतयालताभ्याम्लताभिःचर्तुथीलतायैलताभ्याम्लताभ्यःपन्चमीलतायाःलताभ्याम्लताभ्यःषष्ठीलतायाःलतयोःलतानाम्सप्तमीलतायाम्लतयोःलतासुसम्बोधनलतेलतेलताः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More
बालक शब्द रूप

बालक शब्द रूप । Balak Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

बालक शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाबालकःबालकौबालकाःद्वितीयाबालकम्बालकौबलकानतृतीयाबाल्केनबालकाभ्याम्बालकैःचर्तुथीबालकायबालकाभ्याम्बालकेभ्यःपन्चमीबालकात्बालकाभ्याम्बालकेभ्यःषष्ठीबालकस्यबालकयोःबालकानाम्सप्तमीबालकेबालकयोःबालकेषुसम्बोधनहे बालक!हे बालकौ!हे बालकाः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More
sanskrit text

संस्कृत में शब्दरूप क्या होता है ? संस्कृत हमें क्यों जरुरी है

शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती है जिसके व्याकरण में अलग …
Read More
a list of jodshabd in marathi

350 + जोडशब्द मराठी । list of Marathi Jodshabd |

जोड़शब्द हे दोन किंवा अधिक शब्दांना एकत्र करुण बनवला जातो. परंतु त्या शब्दाचा अर्थ हा तयार होणाऱ्या शब्दापासून विभिन्न असू …
Read More
1 2 3 4 5 6

Web Stories

Dev Shabdroop

देव शब्द रूप । Dev Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

देव शब्दरूप | dev Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  देवः  देवी  देवाः द्वितीया  देवम्  देवौ  देवान् तृतीया  देवेन  देवाभ्याम्  देवैः चतुर्थी  देवाय  देवाभ्याम्  देवेभ्यः पञ्चमी  देवात्  देवाभ्याम्  देवेभ्यः षष्ठी  देवस्य  देवयोः  देवानाम् सप्तमी  देवे  देवयोः  देवेषु सम्बोधन  हे देव  हे देवौ  हे देवाः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में …
Read More

किम शब्द रूप । kim Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

किम शब्दरूप | Kim Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाकाकेकाःद्वितीयाकाम्केकाःतृतीयाकयाकाभ्याम्काभिःचर्तुथीकस्यैकाभ्याम्काभ्यःपन्चमीकस्याःकाभ्याम्काभ्यःषष्ठीकस्याःकयोःकासाम्सप्तमीकस्याम्कयोःकासु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और …
Read More
Etat Shabdroop

एतत शब्द रूप । etat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

एतत शब्दरूप | Etat Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  एतत्  एते  एतानि द्वितीया  एतत्  एते  एतानि तृतीया  एतेन/एनेन  एताभ्याम्  एतैः चतुर्थी  एतस्मै  एताभ्याम्  एतेभ्यः पंचमी  एतस्मात्  एताभ्याम्  एतेभ्यः षष्ठी  एतस्य  एतयोः/एनयोः  एतेषाम् सप्तमी  एतस्मिन्  एतयोः/एनयोः  एतेषु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और …
Read More
baby name start with a

“अ” व ” आ ” पासून सुरु होणारे मुलांचे नावे । लहान मुलांचे नाव । हिंदू नाव । Baby Boy Name Starts With “A” in Marathi 

तुम्ही अजूनही तुमच्या बाळासाठी नाव शोधताय का ? आपल्या नवजात मुलाचे नाव काय ठेवावे याबद्दल तुम्हाला …
Read More
Bhanu Shabdroop

भानु शब्द रूप । Bhanu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

भानु शब्दरूप | Bhanu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा  भानुः भानू भानवः द्वितीया  भानुम् भानू भानून् तृतीया  भानुना भानुभ्याम् भानुभिः चतुर्थी  भानवे भानुभ्याम् भानुभ्यः पंचमी  भानोः भानुभ्याम् भानुभ्यः षष्‍ठी  भानोः भान्वोः भानूनाम् सप्‍तमी  भानौ भान्वोः भानुषु सम्बोधन हे भानो ! हे भानू ! हे भानवः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में …
Read More
Pustak Shabdroop

पुस्तक शब्द रूप । Pustak Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

पुस्तक शब्दरूप | Pustak Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा पुस्तकम् पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया पुस्तकम् पुस्तके पुस्तकानि तृतीया पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम् पुस्तकैः चतुर्थी पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम् पुस्तकेभ्यः पंचमी पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम् पुस्तकेभ्यः षष्ठी पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम् सप्तमी पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सम्बोधन हे पुस्तकम् ! हे पुस्तके ! हे पुस्तकानि ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत …
Read More