Free Education For Every Child

Raaamravati Banner

Recent Post

Tat Shabdroop

तत शब्द रूप । Tat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

तत शब्दरूप | tat Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा तत् ते तानि द्वितीया तत् ते तानि तृतीया तेन ताभ्याम् तैः चर्तुथी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः पन्चमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः षष्ठी तस्य तयोः तेषाम् सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More
Dev Shabdroop

देव शब्द रूप । Dev Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

देव शब्दरूप | dev Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  देवः  देवी  देवाः द्वितीया  देवम्  देवौ  देवान् तृतीया  देवेन  देवाभ्याम्  देवैः चतुर्थी  देवाय  देवाभ्याम्  देवेभ्यः पञ्चमी  देवात्  देवाभ्याम्  देवेभ्यः षष्ठी  देवस्य  देवयोः  देवानाम् सप्तमी  देवे  देवयोः  देवेषु सम्बोधन  हे देव  हे देवौ  हे देवाः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा …
Read More
Mati Shabdroop

मति शब्द रूप । mati Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

मतिः शब्दरूप | Mati Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा  मतिः  मती  मतयः द्वितीया  मतिम्  मती  मतीः तृतीया  मत्या  मतिभ्याम्  मतिभिः चतुर्थी  मत्यै, मतये  मतिभ्याम्  मतिभ्यः पञ्चमी  मत्याः, मतेः  मतिभ्याम्  मतिभ्यः षष्ठी  मत्याः, मतेः  मत्योः  मतीनाम् सप्तमी  मत्याम्, मतौ  मत्योः  मतिषु सम्बोधन  हे मते!  हे मती!  हे मतयः! संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई …
Read More
Fal Shabdroop

फल शब्द रूप । Fal Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

फल  शब्दरूप | Fal Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  फलम्  फले  फलानि द्वितीया  फलम्  फले  फलानि तृतीया  फलेन  फलाभ्याम्  फलैः चतुर्थी  फलाय  फलाभ्याम्  फलेभ्यः पञ्चमी  फलात्  फलाभ्याम्  फलेभ्यः षष्ठी  फलस्य  फलयोः  फलानाम् सप्तमी  फले  फलयोः  फलेषु सम्बोधन  हे फल!  हे फले!  हे फलानि! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई …
Read More
Sadhu Shabdroop

साधु शब्द रूप । Sadhu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

साधु शब्दरूप | Sadhu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा साधु: साधू साधवः द्वितीया साधुम् साधू साधून् तृतीया साधुना साधुभ्याम् साधुभि: चतुर्थी साधवे साधुभ्याम् साधुभ्य: पंचमी साधो: साधुभ्याम् साधुभ्य: षष्ठी साधो: साध्वो: साधूनाम् सप्तमी साधौ साध्वो: साधुषु सम्बोधन हे साधो ! हे साधू ! हे साधवः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया …
Read More
Yushmad Shabdroop

यूषमद शब्द रूप । Yushmad Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

यूषमद शब्दरूप | Yushmad Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा त्वम् युवाम् यूयम् द्वितीया त्वाम् युवाम् युष्मान् तृतीया त्वाय युवाभ्याम् युस्माभिः चर्तुथी तुभ्यं युवाभ्याम् युष्मभ्यम् पन्चमी त्वत् युवाभ्याम् युष्मत् षष्ठी तव युवयोः युष्माकम् सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती है …
Read More

बालिका शब्द रूप । Balika Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

बालिका शब्दरूप | Balika Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाबालिकाबालिकेबालिकाःद्वितीयाबालिकाम्बालिकेबालिकाःतृतीयाबलिकयाबालिकाभ्याम्बालिकाभिःचतुर्थीबालिकायैबालिकाभ्याम्बालिकाभ्यःपंचमीबालिकायाःबालिकाभ्याम्बालिकाभ्यःषष्ठीबालिकायाःबलिकयोःबालिकानाम्सप्तंमीबालिकायाम्बलिकयोःबालिकासुसम्बोधनबालिकेबालिकेबालिकाः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More

किम शब्द रूप । kim Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

किम शब्दरूप | Kim Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाकाकेकाःद्वितीयाकाम्केकाःतृतीयाकयाकाभ्याम्काभिःचर्तुथीकस्यैकाभ्याम्काभ्यःपन्चमीकस्याःकाभ्याम्काभ्यःषष्ठीकस्याःकयोःकासाम्सप्तमीकस्याम्कयोःकासु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More

मुनि शब्द रूप । Muni Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

मुनि शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमामुनिःमुनीमुनयःद्वितीयामुनिम्मुनीमुनीन्तृतीयामुनिनामुनिभ्याम्मुनिभिःचतुर्थीमुनयेमुनिभ्याम्मुनिभ्यःपंचमीमुनेःमुनिभ्याम्मुनिभ्यःषष्‍ठीमुनेःमुन्योःमुनीनाम्सप्‍तमीमुनौमुन्योःमुनिषुसम्बोधनहे मुने!हे मुनी!हे मुनयः! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कई शब्द संरचनाएं बनती …
Read More
1 2 3 4 5 6

Web Stories

चिया सीड्स

चिया सीड्स कसे खायचे? चिया सीड्स पाण्यासोबत कसे घ्यायचे? Chia Seeds in Marathi | Chia Seeds Meaning in Marathi

चिया सीड्स हे पौष्टिकतेने समृध्द “सुपरसीड्स” हे आता अनेक आरोग्याबाबत जागरूक घरांमध्ये मुख्य अन्नपदार्थ बनले …
Read More

धेनु शब्द रूप । dhenu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

धेनु शब्दरूप | Dhenu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा धेनुः धेनू धेनवः द्वितीया धेनुम् धेनू धेनूः तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम् धेनुभिः चतुर्थी धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम् धेनुभ्यः पंचमी धेन्वाः, धेनोः धेनुभ्याम् धेनुभ्यः षष्ठी धेन्वाः, धेनोः धेन्वोः धेनूनाम् सप्तमी धेन्वाम्, धेनौ धेन्वोः धेनुषु सम्बोधन हे धेनो ! हे धेनू ! हे धेनूः …
Read More
Sadhu Shabdroop

साधु शब्द रूप । Sadhu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

साधु शब्दरूप | Sadhu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा साधु: साधू साधवः द्वितीया साधुम् साधू साधून् तृतीया साधुना साधुभ्याम् साधुभि: चतुर्थी साधवे साधुभ्याम् साधुभ्य: पंचमी साधो: साधुभ्याम् साधुभ्य: षष्ठी साधो: साध्वो: साधूनाम् सप्तमी साधौ साध्वो: साधुषु सम्बोधन हे साधो ! हे साधू ! हे साधवः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत …
Read More
Tat Shabdroop

तत शब्द रूप । Tat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

तत शब्दरूप | tat Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा तत् ते तानि द्वितीया तत् ते तानि तृतीया तेन ताभ्याम् तैः चर्तुथी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः पन्चमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः षष्ठी तस्य तयोः तेषाम् सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और …
Read More
Bhanu Shabdroop

भानु शब्द रूप । Bhanu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

भानु शब्दरूप | Bhanu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा  भानुः भानू भानवः द्वितीया  भानुम् भानू भानून् तृतीया  भानुना भानुभ्याम् भानुभिः चतुर्थी  भानवे भानुभ्याम् भानुभ्यः पंचमी  भानोः भानुभ्याम् भानुभ्यः षष्‍ठी  भानोः भान्वोः भानूनाम् सप्‍तमी  भानौ भान्वोः भानुषु सम्बोधन हे भानो ! हे भानू ! हे भानवः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में …
Read More
Edam Shabdroop

इदम शब्द रूप । idam Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

इदम शब्दरूप | Idam Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  अयम्  इमौ  इमे द्वितीया  इमम्, एनम्  इमौ, एनौ  इमान्, एनाने तृतीया  अनेन, एनेन  आभ्याम्  एभिः चतुर्थी  अस्मै  आभ्याम्  एभ्यः पंचमी  अस्मात्  आभ्याम्  एभ्यः षष्ठी  अस्य  अनयोः, एनयो:  एषाम् सप्तमी  अस्मिन्  अनयोः, एनयो:  एषु शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया …
Read More