Marathi Vyakran (Grammer)

Showing 10 of 36 Results

विभक्ती म्हणजे काय ? विभक्ती चे किती प्रकार आहेत ?

नामाच्या रूपामध्ये बदल होतो, त्याची दोन कारणे आपण पाहिली. (१) लिंगभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो व (२) वचनभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो. त्याचप्रमाणे (३) विभक्तीमुळेही नामाच्या रूपात बदल होतो; त्याचा […]

मराठी बाराखड़ी इंग्लिश मध्ये | Marathi Barakhadi in English

मराठी स्वर वर्णमाला इंग्लिश मध्ये  | Marathi Vowels in English अa आaa इi ईee उu ऊoo एe ऐai ओo औau अंam अःah मराठी व्यंजन इंग्लिश मध्ये  | marathi Consonant in English कka […]

मराठी बाराखड़ी , मराठी वर्णमाला | स्वर । स्वरादी आणि व्यंजन | Marathi Barakhadi and Varnmala

वाक्य म्हणजे काय ? पुढील वाक्य वाचा. “मुले गान गात आहे.” हे एक वाक्य आहे. पूर्ण अर्थ असलेल्या कोणत्याही विचाराला वाक्य म्हणतात. आपण आपले विचार एक किंवा अधिक शब्दांच्या संचाने […]

हनुमान शब्द रूप । Hanuman Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

हनुमान शब्दरूप | Hanuman Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः द्वितीया हनुमन्तम् हनुमन्तौ हनुमतः तृतीया हनुमता हनुमद्भ्याम् हनुमद्भिः चतुर्थी हनुमते हनुमद्भ्याम् हनुमद्भ्यः पंचमी हनुमतः हनुमद्भ्याम् हनुमद्भ्यः षष्ठी […]

400+ विरुद्धार्थी शब्द यादी । Opposite Words List in Marathi

विरुद्धार्थी शब्द | Opposite Words |antonym विरुद्धार्थी शब्द एक संज्ञा आहे.हा एक शब्द आहे जो दुसर्‍या शब्दाच्या महत्त्वाच्या विरूद्ध अर्थ व्यक्त करतो, अशा परिस्थितीत दोन शब्द एकमेकांचे विरुद्धार्थी आहेत. समानार्थी […]

जगत शब्द रूप । jagat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

जगत शब्दरूप | Jagat Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा जगत् / जगद् जगती जगन्ति द्वितीया जगत् / जगद् जगती जगन्ति तृतीया जगता जगद्भ्याम् जगद्भीः चतुर्थी जगते जगद्भ्याम् जगदभ्यः पंचमी […]

धेनु शब्द रूप । dhenu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

धेनु शब्दरूप | Dhenu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा धेनुः धेनू धेनवः द्वितीया धेनुम् धेनू धेनूः तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम् धेनुभिः चतुर्थी धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम् धेनुभ्यः पंचमी धेन्वाः, धेनोः […]

रवि शब्द रूप । ravi Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

रवि शब्दरूप | Ravi Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा रविः रवी रवयः द्वितीया रविम् रवी रवीन् तृतीया रविणा रविभ्याम् रविभिः चतुर्थी रवये रविभ्याम् रविभ्यः पंचमी रवेः रविभ्याम् रविभ्यः […]

देव शब्द रूप । Dev Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

देव शब्दरूप | dev Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  देवः  देवी  देवाः द्वितीया  देवम्  देवौ  देवान् तृतीया  देवेन  देवाभ्याम्  देवैः चतुर्थी  देवाय  देवाभ्याम्  देवेभ्यः पञ्चमी  देवात्  देवाभ्याम्  देवेभ्यः […]

तत शब्द रूप । Tat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

तत शब्दरूप | tat Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा तत् ते तानि द्वितीया तत् ते तानि तृतीया तेन ताभ्याम् तैः चर्तुथी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः पन्चमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः […]