Educational

Showing 10 of 39 Results

विभक्ती म्हणजे काय ? विभक्ती चे किती प्रकार आहेत ?

नामाच्या रूपामध्ये बदल होतो, त्याची दोन कारणे आपण पाहिली. (१) लिंगभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो व (२) वचनभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो. त्याचप्रमाणे (३) विभक्तीमुळेही नामाच्या रूपात बदल होतो; त्याचा […]

मराठी बाराखड़ी , मराठी वर्णमाला | स्वर । स्वरादी आणि व्यंजन | Marathi Barakhadi and Varnmala

वाक्य म्हणजे काय ? पुढील वाक्य वाचा. “मुले गान गात आहे.” हे एक वाक्य आहे. पूर्ण अर्थ असलेल्या कोणत्याही विचाराला वाक्य म्हणतात. आपण आपले विचार एक किंवा अधिक शब्दांच्या संचाने […]

हनुमान शब्द रूप । Hanuman Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

हनुमान शब्दरूप | Hanuman Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः द्वितीया हनुमन्तम् हनुमन्तौ हनुमतः तृतीया हनुमता हनुमद्भ्याम् हनुमद्भिः चतुर्थी हनुमते हनुमद्भ्याम् हनुमद्भ्यः पंचमी हनुमतः हनुमद्भ्याम् हनुमद्भ्यः षष्ठी […]

रवि शब्द रूप । ravi Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

रवि शब्दरूप | Ravi Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा रविः रवी रवयः द्वितीया रविम् रवी रवीन् तृतीया रविणा रविभ्याम् रविभिः चतुर्थी रवये रविभ्याम् रविभ्यः पंचमी रवेः रविभ्याम् रविभ्यः […]

जगत शब्द रूप । jagat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

जगत शब्दरूप | Jagat Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा जगत् / जगद् जगती जगन्ति द्वितीया जगत् / जगद् जगती जगन्ति तृतीया जगता जगद्भ्याम् जगद्भीः चतुर्थी जगते जगद्भ्याम् जगदभ्यः पंचमी […]

धेनु शब्द रूप । dhenu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

धेनु शब्दरूप | Dhenu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा धेनुः धेनू धेनवः द्वितीया धेनुम् धेनू धेनूः तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम् धेनुभिः चतुर्थी धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम् धेनुभ्यः पंचमी धेन्वाः, धेनोः […]

गुरु शब्द रूप । guru Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

गुरु शब्दरूप | Guru Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  गुरुः  गुरू  गुरवः द्वितीया  गुरुम्  गुरू  गुरून् तृतीया  गुरुणा  गुरुभ्याम्  गुरुभिः चतुर्थी  गुरवे  गुरुभ्याम्  गुरुभ्यः पंचमी  गुरोः  गुरुभ्याम्  गुरुभ्यः […]

पिता शब्द रूप । Pita Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

पिता शब्दरूप | Pita Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा पिता पितरौ पितरः द्वितीया पितरम् पितरौ पितृन् तृतीया पित्रा पितृभ्याम् पितृभि चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम् पितृभ्यः पंचमी पितुः पितृभ्याम् पितृभ्यः […]

हरी शब्द रूप । hari Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

हरि शब्दरूप | Hari Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा हरिः हरी हरयः द्वितीया हरिं हरी हरीन् तृतीया हरिणा हरिभ्याम् हरिभिः चतुर्थी हरये हरिभ्याम् हरिभ्यः पंचमी हरेः हरिभ्याम् हरिभ्यः […]

भानु शब्द रूप । Bhanu Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

भानु शब्दरूप | Bhanu Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा  भानुः भानू भानवः द्वितीया  भानुम् भानू भानून् तृतीया  भानुना भानुभ्याम् भानुभिः चतुर्थी  भानवे भानुभ्याम् भानुभ्यः पंचमी  भानोः भानुभ्याम् भानुभ्यः षष्‍ठी  भानोः […]